Menu Zavrieť

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (IaaS 2.0) 1. fáza

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR
  • Rozpočet projektu: 25 630 614 EUR
  • Trvanie projektu: 10 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 3 055 830 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 65 535 344,21 EUR

Ciele projektu

  • Vládny cloud bude poskytovať služby vo forme IaaS, PaaS a SaaS jednotlivým inštitúciám štátnej správy v požadovanom rozsahu a prevezme zodpovednosť za starostlivosť o ich IT zdroje
  • Inštitúciám štátnej správy odpadnú činnosti, akými sú nákup potrebných infraštruktúrnych zariadení, pravidelné aktualizovanie vydaného softvéru, ktorý sa viaže na infraštruktúru, údržba infraštruktúry a celková podpora prostredí
  • Prevádzkovateľ zaručí a zabezpečí požadovanú bezpečnosť a dostupnosť infraštruktúry
  • Optimalizácia a zefektívnenie využívania zariadení a prostriedkov
  • Potenciál na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia