Menu Zavrieť

Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  • Rozpočet projektu: 990 000 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 3 600 EUR

Ciele projektu

  • Včasné odhalenie podvodného alebo vysoko rizikového správania subjektu a objektívnejšie posudzovanie žiadateľov
  • Ochrana verejných financií a preventívny alebo demotivačný charakter k podvodnému správaniu
  • Poctiví žiadatelia nebudú ukrátení o finančné podpory vyplatené neoprávnene žiadateľom, ktorí sa snažia zneužiť systém
  • Zníženie nákladov na kontroly na mieste, ktoré nie sú nevyhnutné
  • Zlepšenie rozhodovania na základe údajov a vytvorenie nových analytických modelov použiteľných na podporu rozhodovania
  • Zlepšenie transparentnosti rozhodovania, zefektívnenie procesov štátu, zvýšenie dôveryhodnosti v štát

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia