Menu Zavrieť

Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Rozpočet projektu: 4 232 243 EUR
 • Trvanie projektu: 13 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 224 951 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 5 418 645,97 EUR

Ciele projektu

 • Vytvorenie a implementácia komplexných moderných procesov riadenia a kontroly
 • Zjednodušenie a modernizácia schvaľovacích postupov, odstraňovanie administratívnej záťaže odborných pracovníkov
 • Odhalenie slabých miest v plánovaní a riadení inštitúcie a následne ich eliminácia umožní postupné znižovanie a optimalizáciu výdavkov na prevádzkové náklady, spotrebu tovarov a služieb a zároveň optimalizáciu kvality a dostupnosti služieb pre pracovníkov Úradu
 • Získavanie high level informácií ohľadom fungovania pre vedúcich pracovníkov a zlepšenie komunikácie v rámci tímov a oddelení čím dôjde k jednoznačnému rozdeleniu úloh a kompetencií, čo bude mať za následok zníženie fluktuácie zamestnancov
 • Stransparentnenie jednotlivých aktivít a finančných tokov v rámci Úradu voči interným zamestnancom ako aj širokej verejnosti
 • Zvýšenie kvality výstupov v rámci jednotlivých aktivít/projektov

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia