Menu Zavrieť

Jednotný informačný systém štatistických údajov

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Štatistický úrad SR
  • Rozpočet projektu: 10 090 306 EUR
  • Trvanie projektu: 24 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 1 598 460
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 17 756 774,69 EUR

Ciele projektu

  • Aktualizácia platformy pre zber, spracovanie štatistických údajov a poskytovanie štatistických produktov
  • Harmonizované riadenie metadát a paradát a zavedenie štandardov pre prípravu, zber, spracovanie a poskytovanie štatistických údajov
  • Zavedenie nástrojov koordinácie a monitoringu výkonu štátnych štatistických zisťovaní
  • Vybudovanie nových rozhraní pre získavanie údajov z alternatívnych zdrojov (napr. Big Data, Scanner data a pod.) a zvýšenie zapojenia administratívnych zdrojov pre zníženia administratívnej záťaže spravodajských jednotiek dodržiavaním princípu jeden krát a dosť v maximálnej možnej miere
  • Zavedenie spoločného dátového skladu štatistických údajov pre použitie inými povinnými osobami s dodržaním princípu ochrany dôverných štatistických údajov

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 50%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia