Menu Zavrieť

Modernizácia dávkových agend sociálnej poisťovne

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Sociálna poisťovňa
 • Rozpočet projektu: 18 435 041 EUR
 • Trvanie projektu: 26 mesiacov
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 3 377 255
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 11 445 173,11

Ciele projektu

 • Dosiahnutie vyššej úrovne automatizácie procesov výkonu sociálneho poistenia a dlhodobo udržateľnej prevádzky ISSP
 • Skrátenie konania o sociálnych dávkach
 • Zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien
 • Implementácia a nasadenie optimalizovaného procesu konania o dlhodobých dávkach
 • Implementácia a nasadenie konsolidovaného procesu konania o krátkodobých dávkach do ktorého budú transformované konania o nemocenskom poistení, úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti a garančnom poistení
 • Implementácia a nasadenie prierezových procesov súvisiacich s výkonom sociálneho (lekárska posudková činnosť, vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažnosti, výplata dávky,…), jedná sa o procesy, ktoré sú využívané vo väzbe na dlhodobé aj krátkodobé dávky

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia