Menu Zavrieť

Digitálny ekosystém inklúzie

Základné informácie o projekte

  • Žiadateľ: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
  • Rozpočet projektu: 8 441 935,48 EUR
  • Trvanie projektu: 36 mesiacov
  • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 596 225 EUR
  • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 2 456 244,15 EUR

Ciele projektu

  • Vytvorenie centrálneho systému hodnotenia a certifikácie občanov, s dôrazom na kognitívne úrovne digitálnych kompetencií znevýhodnených skupín obyvateľstva (55 až 74 rokov; nízke vzdelanie; nezamestnaní alebo neaktívni alebo dôchodcovia)
  • Umožnenie integrácie znevýhodnených skupín v rámci digitálneho trhu ako aj zvýšenie možnosti ich inklúzie do spoločnosti
  • Zmiernenie dopadov automatizácie a rozvoja umelej inteligencie na pracovný trh
  • Zohľadnenie potrieb zamestnávateľov pre kompetencie zamestnancov, ktorí si ich budú ďalej rozširovať, overovať a upevňovať
  • Monitorovať úroveň digitálnych kompetencií u obyvateľstva, čo umožní lepšie nastavovať regulačné rámce eGovernmentu a budovať elektronické služby z verejných zdrojov tak, aby boli prispôsobené úrovni digitálnych kompetencií

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia