Menu Zavrieť

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

Základné informácie o projekte

 • Žiadateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Rozpočet projektu: 5 803 061 EUR
 • Trvanie projektu: 2018 – 2020
 • Ročné náklady na prevádzku po ukončení projektu: 455 841 EUR
 • Ekonomická čistá súčasná hodnota projektu: 3 615 685,99 EUR

Ciele projektu

 • Efektívnejšie vybavovanie sťažností a podnetov
 • Skrátenie doby na vydanie osvedčení a preukazov
 • Zvýšenie efektívnosti inšpekcie práce a zlepšenie poradenskej činnosti NIP a IP
 • Zvýšenie informovanosti a transparentnosti vďaka zavedeniu poskytovania otvorených dát s pozitívnym dopadom aj na prevenciu pri BOZP
 • Zefektívnenie a zvýšenie miery automatizácie práce zamestnancov Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce, ktorí získajú v reálnom čase prístup ku spisom, procesom, stavom a časovým harmonogramom výkonu kontrol
 • Optimalizovaná spolupráca s inými orgánmi verejnej správy

Pokrok projektu

Schválený reformný zámer - štúdia uskutočniteľnosti 100%
Vyhlásené verejné obtarávanie - zmluva s dodávateľom 1%
Detailná funkčná špecifikácia - dokončená implementácia 1%
Začaté testovanie - nasadenie do prevádzky 1%

Dokumentácia